Non-declared food and plant related items

Leave a Comment

Notice

Quarantine staffs at the airport are finding more and more passengers arriving in Tonga are not filling out the quarantine section of the arrival cards properly.  Many passengers are not declaring food items and other items of risk.  The quarantine staff will be a lot stricter on non-declared food and plant related items which can lead to confiscation and possible destruction.

Please avoid this happening to your consignment of food and plant related items by filling in the quarantine section of the arrival card and also remembering to declare.

 

‘Oku fakaha mei he kau ngaue ‘a e Kolonitini ‘i mala’e vakapuna Fuamotu ‘oku lahi ‘aupito ‘a e kau folau mai ki Tonga ni ‘oku ‘ikai ke nau faka’ilonga’i ‘oku nau folau mai mo ha me’atokoni pe ‘akau ‘i he konga ‘a e kolonitini ‘i he foomu tu’uta.  ‘E toe mamafaange ‘a e ngaue ‘a e kau ngaue Koloniti ‘i mala’e vakapuna ki hono sivi ‘a e ngaahi me’atokoni pe ‘akau ‘oku ‘ikai ke fakafonu mai ‘i he foomu tu’uta pea e au pe ki ha tu’unga ‘e puke ‘a e ngaahi koloa me’atokoni pe ‘akau ‘o faka’auha.

Fakamolemole manatu’i ma’u pe ke faka’ilonga’i he foomu tu’uta ho’o me’atokoni pe ‘akau ‘oku ke folau mai mo ia ke ‘oua ‘e au ki ha tu’unga ke puke pe faka’auha ai ho’o koloa.